Regulamin obowiązujący od 01.12.2011 roku

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu iButik.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy złotych). Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

Administrator serwisu iButik.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu iButik.pl, niezależnie od dokonania rejestracji w serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna może być użytkownikiem pod warunkiem, że jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wymóg o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy korzystania z usług Serwisu, które polega tylko na przeglądaniu treści ogłoszeń. Wszelkie inne (aniżeli przeglądanie treści ogłoszeń) formy korzystania z Serwisu, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń, odpowiadanie na treść ogłoszeń i inne formy kontaktowania się z innymi użytkownikami są zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. serwis iButik.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie ibutik.pl, składających się na serwis iButik.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.ibutik.pl/, umożliwiający w szczególności umieszczanie nieodpłatnych, czasowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży elementów garderoby, biżuterii, torebek oraz innych dodatków.
 3. ogłoszenie - zamieszczone przez użytkownika posiadającego aktywne konto w Serwisie ogłoszenie. Użytkownik posiadający aktywne konto może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń w Serwisie. Czas trwania ogłoszenia określony jest w dniach - od 3 do 21 dni. Sposób zamieszczania ogłoszeń przez użytkowników, jak również inne funkcje związane z ogłoszeniami w szczególności przedłużanie ich ważności, obserwowanie ogłoszeń innych użytkowników zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu.
 4. plik (załącznik) – zamieszczony w Serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.ibutik.pl/, w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”).
 5. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis iButik.pl i na których - w ramach serwisu iButik.pl - zapisywane są ogłoszenia, wiadomości oraz wszelkie inne treści umieszczone przez użytkownika w Serwisie.
 6. konto – założone przez użytkownika serwisu iButik.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalności, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Grupa Wirtualna Polska w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu iButik.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła. Możliwe jest założenie konta firmowego lub prywatnego zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu.
 7. profil użytkownika – miejsce w serwisie iButik.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu iButik.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu iButik.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu iButik.pl umożliwiającego użytkownikom m.in. nieodpłatne umieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży elementów garderoby, biżuterii, torebek oraz innych dodatków, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu iButik.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie iButik.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w Serwisie).
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do serwisu iButik.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu iButik.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  a. przeglądać serwis iButik.pl, w tym ogłoszenia umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
  b. zamieszczać w Serwisie ogłoszenia, w szczególności składające się na ogłoszenie pliki, opisy lub inne treści,
  c wysyłać do innych zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konta w serwisie iButik.pl wiadomości (jak również otrzymywać wiadomości) poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami,
  d. umieszczać w innych Serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych ogłoszeń zamieszczonych w ramach serwisu iButik.pl.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu iButik.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu iButik.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu iButik.pl polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych ogłoszeń lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie iButik.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu iButik.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe tzn. imię, nazwisko, login, adres email, miejscowość jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Butik.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez Grupa Wirtualna Polska, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu iButik.pl Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu iButik.pl.
 9. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu iButik.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez użytkownika w ramach serwisu iButik.pl jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych ogłoszeń lub innych treści w serwisie iButik.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych ogłoszeń lub innych treści w serwisie iButik.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.
 12. Użytkownik korzystając z serwisu iButik.pl poprzez umieszczanie konkretnych ogłoszeń, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
 13. Z tytułu korzystania z serwisu iButik.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu iButik.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
 14. Z serwisu iButik.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu iButik.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu iButik.pl, komunikować się z ogłoszeniodawcami przy użyciu dostępnych formularzy lub w inny sposób korzystać z Serwisu jako użytkownicy anonimowi. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby Serwisu, zamieszczać ogłoszenia, porozumiewać się z pozostałymi zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu przy pomocy dostępnych narzędzi komunikacji lub w inny sposób korzystać z Serwisu zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu iButik.pl, jako użytkownicy posługujący się określonym oznaczeniem. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności Serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.ibutik.pl/ w części poświęconej funkcjonalności).
 15. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu iButik.pl są dobrowolne.
 16. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
 17. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:
  a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
  b. kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem iButik.pl (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowościach, przesyłania wiadomości od innych użytkowników itp.).
 18. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Grupa Wirtualna Polska lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska) oraz wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych, w szczególności dotyczących produktów lub usług Grupa Wirtualna Polska jak i jej partnerów handlowych (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska).
 19. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Grupa Wirtualna Polska oraz jej partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji.
 20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
 21. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik – założyciel konta).
 22. Każdy użytkownik serwisu iButik.pl jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

  a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie iButik.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  b. podszywanie się pod inne osoby,
  c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  e. obrót za pośrednictwem serwisu iButik.pl przedmiotami lub też usługami zakazanymi przez obowiązujące przepisy prawa,
  f. korzystanie z zamieszczonych ogłoszeń, w tym z udostępnionych danych kontaktowych użytkowników, w innych celach niż związane z dostępną funkcjonalnością serwisu iButik.pl,
  g. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 23. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 22 a-g Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego ogłoszenia lub innej treści lub z innych powodów, określonych przez przepisy prawa lub Regulaminu w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 24. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis iButik.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu iButik.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu iButik.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 25. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu iButik.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu iButik.pl (http://www.ibutik.pl/) stosowną informację.
 26. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu iButik.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać przez formularz https://ibutik-kontakt.grupao2.pl/.
 27. W ramach serwisu iButik.pl Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Grupa Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w Serwisie: "Zgłoś naruszenie". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (https://ibutik-kontakt.grupao2.pl/).
 28. Grupa Wirtualna Polska udostępnia formularz kontaktowy (https://ibutik-kontakt.grupao2.pl/) w celu zgłoszenia m.in.: pomysłu na usprawnienie Serwisu, błędu, dyspozycji usunięcia konta w Serwisie.
 29. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu iButik.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu iButik.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać przez formularz https://ibutik-kontakt.grupao2.pl/. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym z serwisu iButik.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 30. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu iButik.pl dostępne są na stronie http://www.ibutik.pl/, w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu Butik.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu iButik.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 31. W ramach przewidzianej dla serwisu iButik.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie ogłoszeń przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis iButik.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu iButik.pl.
 32. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu iButik.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania ogłoszeń, wiadomości lub innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia Serwisu. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie iButik.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu iButik.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie iButik.pl, w tym w szczególności za umieszczone ogłoszenia, ich prawdziwość, kompletność oraz aktualność podanych danych, i szkody wynikłe z tego tytułu,
  c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu iButik.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
  e. za korzystanie przez osoby trzecie z umieszczonych w Serwisie ogłoszeń w innych celach niż związanych z dostępną funkcjonalnością serwisu iButik.pl,
  f. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego ogłoszenia lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
  g. mając na uwadze darmowy charakter serwisu iButik.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu iButik.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu iButik.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Grupa Wirtualna Polska płatnych usług w ramach serwisu iButik.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.
 33. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu iButik.pl należy zgłaszać przez formularz https://ibutik-kontakt.grupao2.pl/, lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
 34. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie ogłoszenia oraz inne treści umieszczane w serwisie iButik.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu iButik.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu iButik.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
 35. Grupa Wirtualna Polska nie weryfikuje zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń oraz nie uczestniczy w transakcjach zawieranych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu iButik.pl.
 36. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwisu iButik.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu iButik.pl.
 37. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności wiadomości, ogłoszenia oraz składające się na ogłoszenia pliki, opisy) w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.
 38. Użytkownik zakładając konto oraz umieszczając w serwisie iButik.pl ogłoszenie upublicznia swoje dane (w szczególności dane kontaktowe) w Serwisie, w zakresie samodzielnie przez siebie określonym. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie każdorazowo może decydować o zakresie udostępnionych w Serwisie danych (w ramach bieżącej funkcjonalności), w tym w szczególności może ustalić jakie dane udostępnia przy danym ogłoszeniu.
 39. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ibutik.pl/regulamin/.
 40. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.